شركت بُردار مبنا (سهامي خاص)

N 35°42’35.7”             E 051°24’24.9”

دفترچه راهنماي فارسي

براي   G.P.S مدل :

GPS GARMIN MAP 60CSX

 

شركت بُردار مبنا خانه G.P.S ايران

راهنماي فارسي دستگاه GPS MAP 60 CSX  ساخت كمپاني GARMIN

براي شروع ابتدا ميبايست دستگاه را Setup نمائيم .

لازم به توضيح است دستگاه شما به هنگام تحويل توسط شركت بردار مبناSETUP  گرديده است و نيازي به SETUP ندارد .

براي اين منظور ، مراحل Setup را به ترتيب ذيل دنبال فرمائيد.

        ·           چگونه دستگاه را Setup نمائيم :

دستگاه را روشن نمائيد . براي اين كار كليد power ( بالاي دستگاه ) را فشار دهيد و چند ثانيه نگه داريد.

كليد Menu را 2 بار فشار دهيد تا وارد صفحه جديد Main Menu  يا صفحه اصلي گرديد . در صفحهMain Menu  يا صفحه اصلي، گزينه Setup به شكل يك آچار را انتخاب نمائيد، براي اين كار كليد Enter را روي گزينه Setup فشار دهيد، بدين ترتيب وارد صفحه جديدي با نام صفحه Setp Up ميگرديد. در صفحه SETUP موارد ذيل را ميتوان تنظيم نمود:

SYSTEM با فشار كليد  ENTERوارد بخش SYSTEM گرديد . صفحه SYSTEM داراي اجزاي ذيل ميباشد:

GPS : در زير اين گزينه 4 پارامترجهت انتخاب و تنظيم وجود دارد :

حالت NORMAL : در اين حالت دستگاه بطور پيوسته چه در محل سرباز و يا چه محل سربسته سيگنالهاي ماهواره را جستجو مينمايد .

حالت Battery Saver : در اين حالت دستگاه فقط در محل سرباز سيگنالهاي ماهواره را جستجو مينمايد . اين كار موجب صرفه جويي در باطري ميگردد.

حالت GPS OFF : در اين حالت دستگاه هيچ سيگنالي از ماهواره را جستجو و دريافت نمي نمايد .

حالت DEMO MODE : در اين حالت دستگاه هيچ سيگنالي از ماهواره را جستجو و دريافت نمي نمايد و صفحات دستگاه بطور نمايشي مختصات را نمايش مي دهد.

WAAS: ماهواره DGPS كه محدوده پوشش آنها فقط آمريكاي شمالي ميباشد. اين صفحه داراي 2 انتخاب به شرح ذيل ميباشد:

ENABLED به معناي فعال بودن پارامتر

DISABALED به معني غير فعال بودن

حالت دوم يا DISABLED را انتخاب نمائيد

BATTERY TYPE : در اين قسمت نوع باطري كه در دستگاه استفاده ميگردد را تعيين مينمائيم كه شامل انتخابهاي ذيل ميباشد:

ALKALINE يا باطري قدرتمند غير قابل شارژ

NiMh : باطري قابل شارژ از نوع نيكل متال

با توجه به باطري مورد استفاده يكي از دو نوع را انتخاب مينمائيم.اين تنظيم جهت نمايش صحيح نمايشگر باطري دستگاه استفاده ميگردد.

Text Languge : يا زبان مورد استفاده در دستگاه كه شامل زبانهاي انگليسي ، آلماني ، فرانسه و … ميباشد كه عبارت English را جهت زبان انگليسي انتخاب مينمائيم.

External Power Lost : اين قسمت جهت مديريت و تنظيم دستگاه براي زمان استفاده از منبع تغذيه خارجي 12 ولت با استفاده از كابل مخصوص DC بكار ميرود

بطور كلي داراي 2 انتخاب :

TURN OFF به معناي اينكه اگر برق 12 ولت قطع گرديد ، دستگاه خاموش گردد .

Stay On به معناي اينكه اگر برق 12 ولت قطع گرديد دستگاه با استفاده از باطري قلمي داخلي همچنان روشن باقي بماند .

حالت Stay on را انتخاب نمائيد.

بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه System پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

دومين تنظيم در صفحه Setup گزينه DISPLAY جهت تنظيم پارامترهاي مربوط به صفحه نمايش

جهت ورود به اين قسمت روي گزينه DISPLAY در صفحه SET UP كليد Enter را فشار دهيد تا وارد صفحه DISPLAY يا صفحه نمايش گرديد.در اين صفحه پارامترهاي ذيل قابل تنظيم ميباشد:

DISPLAY MODE : در زير اين عبارت 3 گزينه به شرح ذيل وجود دارد . (براي ديدن اين 3 گزينه كافي است روي نوار زرد رنگ در زير عبارت DISPLAY MODE كليد ENTER را فشار دهيد )

DAYTIME : به معني زمان روز يا روشنايي – در اين حالت نور و رنگ صفحه نمايش به گونه اي تنظيم ميگردد كه در روشنايي روز از دستگاه استفاده ميگردد .

NIGHTTIME : به معني زمان شب – در اين حالت نور و رنگ صفحه نمايش به گونه اي تنظيم ميگردد كه در تاريكي شب از دستگاه استفاده ميگردد

AUTO : دستگاه بطور اتوماتيك تنظيم ميگردد . يعني با توجه به ساعت داخلي ، تنظيمات انجام ميپذيرد.

حالت AUTO را انتخاب نمائيد.

Daylight Color Scheme : جهت انتخاب رنگ منوهاي دستگاه در روز استفاه ميگردد كه داراي حالتهاي مختلف ميباشد كه با سليقه افراد تنظيم ميگردد . بهترين حالت ، انتخاب Diamond ميباشد

Nightlight Color Scheme : جهت انتخاب رنگ منوهاي دستگاه در شب استفاه ميگردد كه داراي حالتهاي مختلف ميباشد كه با سليقه افراد تنظيم ميگردد . بهترين حالت ، انتخاب Sapphir ميباشد

Backlight Timeout : به معناي زمان روشن ماندن و خاموش شدن لامپ پشت صفحه نمايش در زمان دلخواه ميباشد . توجه داشته باشيد كه هر چقدر زمان روشن ماندن لامپ بيشتر باشد ، باطري دستگاه بيشتر استفاده گرديده و در نتيجه زودتر تخليه ميگردد .اين قسمت داراي 4 انتخاب به شرح ذيل ميباشد :

Stay On : براي روشن ماندن ممتد لامپ به كار ميرود

15 Seconds : لامپ پشت صفحه 15 ثانيه روشن بماند

30 Seconds : لامپ پشت صفحه 30 ثانيه روشن بماند

1 Minutes : لامپ پشت صفحه 1 دقيقه روشن بماند

2 Minutes : لامپ پشت صفحه 2 دقيقه روشن بماند

براي صرفه جويي در مصرف باطري حالت 15 ثانيه را انتخاب نمائيد.

BACKLIGHT LEVEL : به معناي درجه و ميزان شدت نور پشت صفحه ميباشد كه داراي ميزان كم و زياد ميباشد براي تنظيم شدت نور كليد ENTER را فشار داده تا علميات مخصوص ظاهر گردد سپس براي تغيير از كليد جهت نما به سمت بالا براي زياد نمودن شدت نور و كليد جهت نما به سمت پايين جهت كاهش شدت استفاده نموده و در پايان كليد ENTER را فشار دهيد.

بدينوسيله درصد و ميزان دلخواه تنظيم ميگردد .

بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه DISPLAY پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

Interface : جهت تعريف نحوه تبادل ارتباط دستگاه با كامپيوتر و يا ابزارهاي مختلف ديگر . اين قسمت داراي پارامترهاي قابل تنظيم به شرح ذيل ميباشد:

USB (GARMIN DATA FORMAT) زماني فعال مي باشد كه دستگاه را از طريق كابل USB به كامپيوتر متصل كرده باشيد . بدين ترتيب دستگاه پس از اتصال كابل USB بطور اتوماتيك اين منو را فعال مي سازد و درغير اين صورت عبارت NOT CONNECTED نمايش داده ميشود و تنها پارامتر دوم يعني SERIAL DATA FORMAT قابل تنظيم ميباشد.

SERIAL DATA FORMAT : زماني كه دستگاه را از طريق پورت سريال 9 پين بخواهيم به كامپيوتر متصل نمائيم اين پارامتر را روي گزينه GARMIN قرار ميدهيم .

براي اتصال دستگاه به ابزارهاي ديگر مانند DATA LOGGER ، اكوساندر ، و… از گزينه NMEA استفاده ميگردد و همچنين براي اتصال دستگاه به گيرنده DGPS و يا سيستم تفاضلي روي عبارت  GARMIN DGPS  استفاده ميگردد.

بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه INTERFACE پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

TONES : جهت تنظيم نوع زنگ و هشدار در حالتها و قسمتهاي مختلف بكار ميرود .براي ورود به اين صفحه روي عبارت TONES كليد ENTER را فشار دهيد .اين قسمت داراي قسمتهاي ذيل ميباشد:

MASSAGE BEEP  جهت تنظيم نوع و ريتم زنگ جهت توجه به پيغامهاي دستگاه استفاده ميگردد. با فشارENTER روي نوار زرد رنگ زير عبارت MASSAGE BEEP ميتوانيد توسط كليدهاي بالا و پائين صداهاي مختلف را انتخاب نمائيد. حالت اوليه روي TONE 7 ميباشد.

KEY BEEP   جهت تنيظم نوع و ريتم زنگ به هنگام فشار روي كليدهاي دستگاه استفاده ميگردد. با فشارENTER روي نوار زرد رنگ زير عبارت KEY  BEEP ميتوانيد توسط كليدهاي بالا و پائين صداهاي مختلف را انتخاب نمائيد. حالت اوليه روي TONE 4 ميباشد.

POWER BEEP  جهت تنظيم نوع و ريتم زنگ به هنگام روشن نمودن دستگاه استفاده ميگردد. با فشارENTER روي نوار زرد رنگ زير عبارت POWER BEEP ميتوانيد توسط كليدهاي بالا و پائين صداهاي مختلف را انتخاب نمائيد. حالت اوليه روي TONE 1 ميباشد.

TURN WARNING (EARLY)   جهت تنظيم نوع و ريتم زنگ جهت توجه به پيغام كمبود باطري دستگاه در ابتدا استفاده ميگردد. با فشارENTER روي نوار زرد رنگ زير عبارت MASSAGE BEEP ميتوانيد توسط كليدهاي بالا و پائين صداهاي مختلف را انتخاب نمائيد. حالت اوليه روي TONE 9 ميباشد.TURN WARNING (FINAL) 

 جهت تنظيم نوع و ريتم زنگ جهت توجه به پيغام كمبود باطري دستگاه در آخرين هشدار استفاده ميگردد. با فشارENTER روي نوار زرد رنگ زير عبارت MASSAGE BEEP ميتوانيد توسط كليدهاي بالا و پائين صداهاي مختلف را انتخاب نمائيد. حالت اوليه روي TONE 9 ميباشد.

MUTE: اگر بخواهيد آلارم را متوقف سازيد – يعني دستگاه را بدون وجود صداي هشداردهنده استفاده نمائيد كليد ENTER روي گزينه MUTE فشار دهيد تا داخل مربع مربوطه علامت X وارد گرددوبراي برگشتن به حالت باصدا مجدا اين كار راانجام دهيد تا علامت برداشته شود.بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه TONESپايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

PAGE Sequence : براي تنظيمات محتويات داخلي صفحات دستگاه و يا ترتيب نمايش صفحات مختلف دستگاه بكار ميرود.

MAP : جهت تنظيمات لازم در صفحه MAP و يا نقشه دستگاه استفاده ميگردد .در اين قسمت گزينه هاي مختلف به شرح ذيل مشاهده ميگردد:

ORIENTATION: روي عبارت NORTH UP يعني توجيه نقشه به سمت شمال تنظيم گردد

AUTO ZOOM: روي عبارت ON به معناي فعال تنظيم گردد . يعني دستگاه پس از دريافت سيگنال مختصات و محل استقرار را با بزرگنمايي ، در صفحه نقشه MAP نمايش دهد.

DETAIL: به معناي نمايش جزئيات نقشه ميباشد.براي نمايش حداكثر جزئيات نقشه بايد MOST به معني بيشترين را انتخاب كرد.اين صفحه داراي 5 انتخاب به شرح ذيل است :

MOST : بيشترين  ،   MORE : بيشتر  ،    NORMAL : معمولي و متوسط ،    LESS : كم ،   LEAST: كمترين ميزان جزئيات

LOCK ON ROAD : بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه MAP پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

TIME  : جهت تنظيم پارامترهاي مربوط به زمان مورد استفاده و تنظيم قرار ميگيرد.كليد ENTETR را روي گزينه TIME فشار دهيد تا وارد صفحه TIME گرديد.اين صفحه داراي گزينه هاي ذيل است :

TIME FORMAT : به معناي چگونگي نمايش ساعت ميباشد. يعني ساعت را بصورت 24 ساعته يعني 12و13و14و…24 نمايش دهد و يا با فرمت 12 ساعته AM , PM . گزينه 24 ساعت را انتخاب نمائيد. براي اين كار روي نوار زرد رنگ زير عبارت TIME FORMAT كليد ENTER  را فشار دهيد.

TIME ZONE : دستگاه ساعت را به وقت گرينويج و يا نصف النهار مبدا پس از ارتباط با ماهواره نمايش مي دهد .براي اينكه ساعت وقت محلي در ايران را به ما نمايش دهد ميبايست اختلاف ساعت ايران تا گرينويج را به دستگاه معرفي نمائيم. براي اينكار از فهرست موجود عبارت TEHRAN يعني محل استفاده از دستگاه را براي كل كشور انتخاب مينمائيم تا دستگاه اختلاف ساعت 30/3 ساعت را محاسبه كرده و ساعت محلي را بدرستي نمايش دهد.از آنجا كه كل ايران كمتر از 30 دقيقه با تهران اختلاف ساعتي ندارند پس انتخاب TEHRAN براي كل ايران قابل استفاده ميباشد. براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت TIME ZONE برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه TEHRAN را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد. در صورتيكه بخواهيد اختلاف ساعت را دستي وارد نمائيد، از فهرست موجود گزينه OTHER يعني ديگران را انتخاب نموده و سپس در مرحله بعدي UTC OFFSET ميزان اختلاف را دستي وارد نمائيد.

توضيح : در سرتا سر ايران عبارت TEHRAN را انتخاب نمائيد.

UTC OFFSET : در اين قسمت ميزان اختلاف ساعت نمايش داده ميشود . در صورتيكه در مرحله قبل TEHRAN انتخاب شده باشد عبارت +03hrs30min  بطور اتوماتيك به  معناي 3 ساعت و 30 دقيقه نمايش داده ميشود

DAYLIGHT SAVING TIME  : در اين قسمت ميتوان بطور اتوماتيك عقب و جلو كشيدن يك ساعته در شش ماه دوم و شش ماه اول را اعمال نمود .يعني دستگاه بطور اتوماتيك در شش ماه اول ساعت را يك ساعت به جلو و در شش ماهه دوم يك ساعت به عقب بكشد.براي فعال نمودن اين پارامتر كافي است به روش ذيل عمل نمائيم :

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت DAYLIGHT SAVING TIME برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه YES را انتخاب نموده و در پيان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد. گزينه YSE به معناي تائيد را نتخاب نمائيد .گزينه NO به معني عدم تائيد ميباشد.بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه TIME پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

  ·   واحد هاي اندازه گيري UNITS : در اين قسمت كليه پارمترهاي مربوط به واحد هاي اندازه گيري تنظيم ميگردد . براي تنظيمات با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت UNITS برده كليد ENTER  را فشار دهيد تا وارد صفحه UNITS گشته و فهرست موجود نمايش داده شود ،اين صفحه داراي اجزاي ذيل ميباشد:

  ·   POSITION FORMAT : يا سيستم تصوير-  در اين قسمت چگونگي نمايش محختصات تعيين ميگردد. بعنوان مثال براي نمايش مختصات در سيستم تصوير UTM و يا سيستم دكارتي درجه ، دقيقه ، ثانيه hddd °mm.ss.s در اين قسمت انجام ميپذيرد.

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت POSITION FORMAT برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال UTM UPS را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

MAP DATUM : يا سيستم مختصات – بيضوي محاسباتي . در اين قسمت بايد بيضوي مبناي صحيح را انتخاب نمود .

.توجه داشته باشيد بطور كلي در ايران از 2 نوع سيستم مختصات و يا بيضوي براي تهيه نقشه استفاده گرديده است. اين 2 نوع عبارتند از  WGS 84 و دومي European 1950   .European 1950  نقشه هاي كه توسط سازمان جغرافيايي ارتش در برخي مناطق تهيه گرديده است از بيضوي European 1950 استفاده كرديده است . بياد داشته باشيد كه اين بيضوي قديمي بوده و در تهيه نقشه هاي جديدد از نوع ديگر بيضوي يعني بيضوي WGS 1984 استفاده ميگردد. پس به هنگام كنترل روي نقشه هاي قديمي برخي مناطق اگر به اختلاف حدود 100 تا 200 متري در مورد مختصات Y برخورد نموديد ، اشكال در تنظيم اين قسمت بوده و دستگاه داراي اشكال نميباشد.كه براي حل مشكل بايد بيضوي صحيح را انتخاب نمائيد . يعني براي كنترل در نقشه هاي تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي از بيضوي European 1950  استفاده نمائيد.

WGS 84 : جديددترين بيضوي كه از سال 1984 به بعدجهت تهيه نقشه مورد استفاده قرار گرفته است كه كليه نقشه هاي جديدد از سازمان نقشه برداري با اين بيضوي تهيه گرديده است.براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت MAP DATUM برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال WGS 84 را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

DISTANCE/SPEED : جهت تنظيم واحد فاصله و سرعت .در ايران از سيستم متريك(كيلومتر و كيلومتر بر ساعت ) استفاده ميگردد .

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت DISTANCE/SPEED برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده  شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال METRIC را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

ELEVATION/VERT.SPEED : جهت تنظيم واحد نمايش ارتفاع و سرعت عمودي , در ايران از سيستم متريك ( متر و متر بر ساعت ) استفاده ميگردد .

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت ELEVATION/VERT.SPEED برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال METRIC را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

DEPTH : جهت نمايش ارتفاع منفي- عمق ، در مناطقي كه داراي ارتفاع منفي - عمق ميباشد . در ايران از سيستم متريك(متر) استفاده ميگردد .

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت DEPTH برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده  شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر  بعنوان مثال METRIC را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

TEMPRATURE : جهت تنظيم واحد نمايش حرارت محيط استفاده ميگردد. در ايران از سيستم سيلسيوس استفاده ميگردد .

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت TEMPRATURE برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر  بعنوان مثال CELSIUS را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

PRESSURE : براي تنظيم نمايش واحد فشار BARO بكار ميرود. در ايران از سيستم ميلي بارز استفاده ميگردد .

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت PRESSURE برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال MILIBARS را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه PRESSURE پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

HEADING : تنظيمات مربوط به قطب نماي ديجيتال .شامل اجزا و پارامترهاي قابل تنظيم به شرح ذيل ميباشد.

جهت تنظيم پارامترهاي مربوط به قطب نما، مورد استفاده و تنظيم قرار ميگيرد.كليد ENTETR را روي گزينه HEADING فشار دهيد تا وارد صفحه HEADING گرديد.اين صفحه داراي گزينه هاي ذيل است :

DISPLAY : جهت تنظيم نمايش جهت جغرافياي بصورت حروفي بعنوان مثال NORTH به معني شمال و يا بصورت درجه - زاويه بعنوان مثال 256 درجه بكار ميرود.براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت DISPLAY برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال DEGREES را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

CARDINAL LETTER : جهت نمايش سمت و جهت شمال بصورت حروفي NORTH, SOUTH,WEST EAST

DEGREES : جهت نمايش سمت و جهت شمال بصورت درجه و فرمت زاويه 220° نسبت به شمال

MILS جهت درجه بندي بصورت 6400 نظامي ،در بيشتر مواقع پارمتر DEGREE بكار ميرود

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت CARDINAL LETTER برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال DEGREES درجه را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

NORTH REFERENCE: جهت تنظيم و نمايش نوع شمال – شمال حقيقي و يا مغناطيسي بكار ميرود . عبارت MAGNETIC به معناي شمال مغناطيسي را انتحاب نمائيد.براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت NORTH REFERENCE برده و براي تغييرات كليد ENTER  را فشار دهيد تا فهرست موجود نمايش داده شود ، سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه مورد نظر بعنوان مثال MAGNETIC را انتخاب نموده و در پايان كليد ENTER را براي تائيد فشار دهيد.

SWITCH TO COMPASS HEADING WHEN BELOW: : جهت تنظيم نمايش جهت و سمت شمال در دامنه سرعت مورد نظر مثلا زير 10 كيلومتر بكار ميرود.بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه HEADING پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

CALIBRATION : جهت كاليبره نمودن قطب نماي ديجيتال و ارتفاع سنج ديجيتال استفاده ميگردد.

كليد ENTETR را روي گزينه CALIBRATION فشار دهيد تا وارد صفحه CALIBRATION گرديد.اين صفحه داراي گزينه هاي ذيل است :

COMPASS : كاليبره قطب نما : براي حصول به حداكثر دقت قطب نما جهت پيدا نمودن نقاط يا كاركرد ناوبري ، به هنگام تعويض باطري دستگاه ميبايست قطب نمارا كاليبره نمود.

ALTIMETER : كاليبره ارتفاع سنج جهت حصول حداكثر دقت ارتفاعي  ،براي شروع عمليات كاليبره به روش ذيل عمل نمائيد.

كاليبراسيون COMPASS يا قطب نما : براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را در صفحه كاليبراسيون زير عبارت COMPASS برده و براي شروع كليد ENTER  را فشار دهيد ،براي انجام صحيح عمليات ميبايست دستگاه را در يك سطح كاملا تراز قراردهيد (بعنوان مثال روي يك قطعه غير فلزي صاف قابل حركت مانند يك كتاب يا روزنامه )  سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه START را  جهت شروع انتخاب نموده و كليد ENTER را براي شروع عمليات فشار دهيد.

حال دستگاه و يا سطح غير فلزي صاف قابل حركت را در جهت عقربه هاي ساعت در يك حركت ريتميك و بطور يكنواخت به آرامي بچرخانيد تا بارگراف پائين صفحه شروع به پر شدن نمايد و درصد تكميلي را نمايش دهد.اين كار يعني چرخاندن دستگاه روي سطح صاف را آنقدر انجام دهيد تا بارگراف مربوطه تكميل100% گرديده و دستگاه پيغام درستي عمليات را به شما اعلام نمايد.در صورت انجام صحيح عمليات عبارت CALIBRATION SUCESFULL به معناي كاليبراسيون موفقيت آميز به شما نشان داده ميشود كه كافي است براي ثبت اين عمليات و خاتمه كليد ENTER  را فشار دهيد.در غير اين صورت عمليات كاليبره با شكست مواجه گرديده و پيغام CALIBRATION FAILED  نمايش داده ميشود و عمليات كاليبره بايد مجدد آغاز گردد براي شروع مجدد كليد ENTER  روي گزينه START فشار دهيد و عمليات را تكرار نمائيد.

كاليبراسيون Altimeter يا ارتفاع سنج : براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را در صفحه كاليبراسيون زير عبارت ALTIMETER برده و براي شروع كليد ENTER  را فشار دهيد .  بدين ترتيب وارد صفحه CALIBRATE ALTIMETER ميگرديد.از شما سئوال ميشود DO YOU KNOW THE CORRECT ELEVATION?  يعني آيا ارتفاع دقيق نقطه را ميدانيد؟ در صورتي كه ارتفاع نقطه را ميدانيد روي عبارت YES  به معني بله كليد ENTER  را فشار داده سپس مقدار عددي ارتفاع را توسط جدول عددي باز شده توسط كليد هاي جهت نما وارد نموده و در پايان جهت تائيد و خاتمه كليد ENTER را روي گزينه OK فشار دهيد .

در صورتيكه ارتفاع را نميدانيد گزينه NO را انتخاب نمائيد تا وارد صفحه بعدي كاليبراسيون گرديد.از شما سئوال ميگردد DO YOU KNOW THE CORRECT PRESSURE? يعني آيا ميزان فشار منطقه را ميدانيد؟ در صورتي كه فشار نقطه را ميدانيد روي عبارت YES به معني بله كليد ENTER را فشار داده سپس مقدار عددي فشار را توسط جدول عددي باز شده توسط كليد هاي جهت نما وارد نموده و در پايان جهت تائيد و خاتمه كليد ENTER را روي گزينه OK فشار دهيد .در صورتيكه فشار را نميدانيد گزينه NO را انتخاب نمائيد تا وارد صفحه بعدي كاليبراسيون گرديد.به اين ترتيب دستگاه عمليات كاليبراسيون را متوقف كرده و از شما ميخواهد كليد ENTER را فشار دهيد.

لازم به توضيح است كه اگر ارتفاع و فشار نقطه مورد نظر را نميدانيد ، نگران نباشيد چرا كه دستگاه بطور اتوماتيك ارتفاع را كاليبره مينمايد.

بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه CALIBRATE پايان ميپذيرد . براي خروج از اين قسمت كليد Quit را يكبار فشار دهيد تا وارد صفحه قبلي يعني صفحه Setup گرديد.

ALTIMETER : براي تنظيمات مربوط به ارتفاع سنج بكار ميرود. كه شامل 2 گزينه ميباشد:

AUTO CALIBRATION  : به معناي فعال سازي كاليبراسيون اتوماتيك

ON جهت فعال سازي  ،  OFF جهت فير فعال بون  ،   BAROMETER MODE: فعال بودن فشار سنج ديجيتال

ON جهت فعال سازي ،  OFF جهت غير فعال بون

WELCOM MASSAGE : جهت ثبت پيغام شروع دستگاه و نمايش پيغام شروع ،بعنوان مثال نام كاربر به هنگام روشن شدن دستگاه به كار ميرود.

بدين ترتيب عمليات مربوطه به SETUP  پايان پذيرفته و دستگاه آماده استفاده ميباشد.

پس از انجام عمليات آماده سازدستگاه Setup ، دستگاه آماده بهره برداري ميباشد.

        ·           معرفي صفحات Pages مختلف دستگاه :

دستگاه ETREX VISTA C داراي 6 صفحه مختلف به شرح ذيل ميباشد :

صفحه ماهواره ها يا SATELITE :

در اين صفحه اطلاعات ذيل به شما نشان داده ميشود:

1-در سطر اول ، موقعيت جغرافيايي X,Y براساس فرمتي كه از قبل براي دستگاه تعيين نموده ايد. به ياد داشته باشيد مختصات در صورتي به شما نمايش داده خواهد شد كه دستگاه شما حداقل تعداد 4 ماهواره را دريافت كرده باشد ، در غير اين صورت عبارت Searching the Sky به معناي جستجوي در آسمان جهت دريافت ماهواره بروي صفحه نمايش نشان داده ميشود.به محض دريافت حداقل 3 ماهواره و ثابت نمودن آنها ، مختصات نمايش داده ميشود.

همچنين دقت عمليات ناوبري در گوشه سمت چپ سطر اول به صورت عددي مثبت و منفي به شما نشان داده ميشود. به خاطر داشته باشيد عدد نمايش داده شده دقت ناوبري دستگاه ميباشد نه دقت برداشت . پس هرقدر عدد نمايش داده شده كوچكتر باشد در نتيجه دقت عملياتي بالاتري خواهيد داشت.جهت اطلاع عدد مذكور به عدد كمتر از 4 نخواهد رسيد و اين بدليل محدوديت استفاده كاربران غير نظامي ميباشد. هر چند هنگامي كه دستگاه بطور مثال عدد 6 را به شما نشان مي دهد ، دقت برداشت دستگاه جهت X,Y  حدود 2 متر خواهد بود.

در وسط صفحه 2 دايره وجود دارد كه موقعيت ماهواره دريافتي را به شما نشان ميدهند. بطوريكه دايره وسط ماهواره ها حول زاويه 90 درجه كه دقيقا در بالاي سر شما قرار دارند و دايره بيروني ماهواره هاي حول زاويه 45 درجه ميباشد.همچنين شماره ماهواره هاي دريافتي روي خطوط دايره به شما نشان داده ميشود .در آخرين سطر، ماهواره هاي دريافتي بصورت ستون هاي عمودي توپر و يا توخالي همراه با ذكر شماره ماهواره ها در زير آن نمايش داده ميشود.بياد داشته باشيد تنها مستطيل هاي توپر ستوني قابل ارزش ميباشد يعني شناسايي و تثبيت شده اند و متسطيل هاي توخالي به معناي دريافت ماهوار ميباشد و بايد ثابت شوند ، همچنين ارتفاع ستونها به معني شدت و ضعف سيگنالهاي دريافتي نميباشد.حداقل تعداد ماهواره مورد نياز براي برداشت 3 بعدي يعني برداشت و نمايش طول و عرض و ارتفاع X,Y,Z تعداد 4 ماهواره ميباشد. پس هرچقدر تعداد ماهواره هاي دريافتي بيشتر باشد (حداكثر 12 ماهواره) و ارتفاع بيشتري نيز داشته باشند دقت عملياتي بالاتري خواهيم داشت و بين دقت دستگاه و تعداد ماهواره رابطه مستقيم وجود دارد.

3- صفحه TRIP COMPUTER :

اين صفحه كليه پارامترهاي مربوط به حركت را به شما نمايش ميدهد . اجزاي اين صفحه عبارتند از :

TRIP ODOM : كل مسافت طي شده از نقطه شروع تا به اين لحظه  ،  MAX SPEED : حداكثر سرعت طي شده در مسير

MOVING TIME :كل زمان حركت  ، MOVING AVG : متوسط حركت  ، STOPPED  : كل زمان توقف  ،OVERALL AVG:

ELEVATION : ميزان ارتفاع بارومتريك نقطه ،ODOMETER : مسافت جز به جز حركت

يادآوري : به غير از پارامتر ارتفاع ، بقيه پارامترهاي حركتي فقط زماني محاسبه ، ذخيره و به شما نمايش داده خواهد شد كه دستگاه در محيط رو باز مورد استفاده قرار گرفته باشد و حداقل 4 ماهواره دريافت كرده باشد.

در صفحه Trip Computer كليد Menu را يك بار فشار دهيد ، صفحه جديددي با نام Menu باز ميشود كه داراي عناصر ذيل ميباشد.

Reset جهت پاك نمودن كليه اطلاعات ،  Big Numbers جهت نمايش اطلاعات با سايز بزرگتر

Change Data Fileds جهت جابجا نمودن محل نمايش اطلاعات

براي تغير پارامترهاي نمايشي در صفحه TRIP COMPUTER ، كليد ENTER را روي عبارت فوق فشار دهيد

كليد ENTER  را روي نوار زرد رنگ فشار دهيد تا فهرست اطلاعات به شما نشان داده شود

حال با استفاده از كليدهاي جهت نماي بالا و پائين گزينه مورد نظر را انتخاب و براي تائيد كليد ENTER را فشار دهيد.

Restore Defalts : برگرداندن تنطيمات اين صفحه به حالت استاندارد اوليه

يادآوري 2 براي شروع هر پروژه ميتوان اطلاعات اين صغحه را صفر Reset نمود . براي اين كار مراحل ذيل را دنبال فرمائيد

در صفحه Trip Computer كليد Menu را يك بار فشار دهيد ،صفحه جديددي با نام Menu باز ميشود ،عبارت Reset را انتخاب نمائيد

صفحه جديددي باز ميگردد كه كليه پارامترها ي ذيل را همراه با يك مريع توخالي در سمت چپ آن به شما نشان داده ميشود


·                       RESET TRIP DATA

·                       RESET ODOMETER

·                       RESET MAX SPEED

·                       RESET ELEVATION DATA

·                       RESET MAX ELEVATION

·                       RESET TRACK LOG

·                       DELETE SAVES TRAKS            پاك نمودن كليه نقاط برداشت شده اتوماتيك

·                       DELETE ALL WAIPOINT  پاك نمودن كليه نقاط ذخيره شده      

·                       DELETE ALL ROUTES پاك نمودن كليه مسيرهاي ذخيره شده          


توسط كليدهاي جهت نماي بالا و پائين روي پارامترها رفته و بدينوسيله نوار زرد رنگ را به انجا منتقل نمائيد و كليد Enter را جهت انتخاب فشار دهيد، بدينوسيله يك علامت در داخل مربع توخالي حك ميشود ، اين بدين معني است كه اين اطلاعات جهت پاك كردن انتخاب گرديده است.بدين ترتيب بقيه مراحل را براي پاك كردن بقيه اطلاعات تكرار نمائيد

در صورتيكه بخواهيد تمام اطلاعات موجود در دستگاه را پاك نمائيد ، در پائين صفحه ، عبارت Select ALL به معناي انتخاب همه عناصر را انتخاب نمائيد . براي اين كار توسط كليد هاي جهت نماي بالا و پائين روي گزينه Select ALL رفته و كليد Enter را فشار دهيد . بدينوسيله در داخل تمام مربع هاي خالي سمت چپ عناصر علامت خورده و آماده پاك نمودن ميگردد.

براي پاك نمودن كافي است گزينه Apply به معني موافقت را انتخاب نمائيد.

از شما سئوال ميشود The Data You Have Selected Will Be Permanantly Deleted  يعني تمام اطلاعات انتخاب شده شما بطور كلي پاك خواهد گرديد ،گزينه OK جهت تائيد،گزينه CANCEL جهت ابطال عمليات RESET

عبارت Unselect ALL عمليات بالا را بي اثر مينمايد . يعني تمام علامتها را از داخل مربع ها پاك مينمايد

براي خروج از اين صفحه كليد QUIT را فشار دهيد

صفحه نقشه  MAP PAGE:

پس ازدريافت سيگنال دستگاه موقعيت شما را روي نقشه هاي محلي به شما نشام ميدهد ، براي تغيير در مقياس نقشه از كليد هاي ZOOM IN , ZOOM OT  استفاده نمائيد.

صفحه قطب نما يا صفحه COMPASS :

در اين صفحه پارامترهاي ذيل به شما نشان داده ميشود :

SPEED يا ميزان سرعت حركت  ، DIS TO NEXT فاصله تا نقطه بعدي انتخابي  ،ETA AT DEST زمان باقي مانده رسيدن به مقصد انتخابي

توجه داشته باشيد غير از پارامتر قطب نما و نمايش جهت ، بقيه پارامترها در صورتي نمايش داده ميشود كه اولا دستگاه مختصات را دريافت كرده باشد يعني در محوطه باز باشيد و دوم اينكه عمليات پيدا كردن نقاط يا ناوبري را فعال كرده باشيد.در غير اينصورت فقط پارامتر سرعت به هنگام حركت به شما نشان داده ميشود.اگر در اين صفحه قطب نما كار نميكند ، قطب نما نياز به كاليبره كردن دارد كه قبلا در مورد كاليبره نمودن توضيح داده شد.

        ·           تنظيمات لازم در صفحه قطب نما COMPASS :

كليد MENU را يكبار در صفحه قطب نما فشار دهيد، صفحه MENU باز ميگردد كه شامل اجزا ذيل است :

SIGH N GO قفل نمودن قطب نما به يك جهت خاص

STOP NAVIGATION پايان عمليات ناوبري و برگشتن قطب نما به حالت عادي

RECALCULATE محاسبه مجدد جهت مقصد به هنگام ناوبري

COURSE POINTER جهت نسب به شمال

DATA FILED  طلاعات صفحه 3 عامل داشته باشد يا 4

CHANGE DATA FILED سفارشي نمودن اطلاعات صفحه و تغيير در آنها

CALIBRATE COMPASS كاليبره نمودن قطب نما

        ·           كاليبراسيون COMPASS يا قطب نما :

براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را زير عبارت CALIBATRE برده و براي شروع كليد ENTER  را فشار دهيد ،براي انجام صحيح عمليات ميبايست دستگاه را در يك سطح كاملا تراز قراردهيد (بعنوان مثال روي يك قطعه غير فلزي صاف قابل حركت مانند يك كتاب يا روزنامه ) سپس با استفاده از كليدهاي بالا و پائين گزينه START را جهت شروع انتخاب نموده و كليد ENTER را براي شروع عمليات فشار دهيد.حال دستگاه و يا سطح غير فلزي صاف قابل حركت را در جهت عقربه هاي در يك حركت ريتميك و بطور يكنواخت به آرامي بچرخانيد تا بارگراف پائين صفحه شروع به پر شدن نمايد و درصد تكميلي را نمايش دهد.اين كار يعني چرخاندن دستگاه روي سطح صاف را آنقدر انجام دهيد تا بارگراف مربوطه تكميل100% گرديده و دستگاه پيغام درستي عمليات را به شما اعلام نمايد.در صورت انجام صحيح عمليات عبارت CALIBRATION SUCESFULL به معناي كاليبراسيون موفقيت آميز به شما نشاد داده ميشود كه كافي است براي ثبت اين عمليات و خاتمه كليد ENTER  را فشار دهيد.در غير اين صورت عمليات كاليبره با شكست مواجه گرديده و پيغام CALIBRATION FAILED نمايش داده ميشود و عمليات كاليبره بايد مجدد آغاز گردد براي شروع مجدد كليد ENTER  روي گزينه START فشار دهيد و عملات را تكرار نمائيد. RESTORE DEFAULT برگرداندن تنطيمات به حالت استاندارد اوليه

صفحه ارتفاع سنج يا صفحه ALTIMETER :

در اين صفحه ارتفاع بارومتريك نقطه در پائين صفحه به شما نشان داده ميشود.

اين صفحه داراي اجرا ذيل است :

TOTAL ASCENT :كل صعود

MAX ELEV : حداكثر ارتفاع طي شده در مسير

لازم به ذكر است شما ميتوانيد اطلاعات ديگري را در جدول به نمايش بگذاريد .بطور مثال ميزان نمايش فشار بجاي TOTAL ASCENT و يا جابجايي پارامترهي مربوط به ارتفاع و فشار.براي انجام اين كار روي گزينه . CHANGE DATA FILEDS در صفحه MENUT  (كليد MENU  را فشار دهيد) به معني تغييرات و جابجايي در اطلاعات صفحه كليد ENTER را فشار دهيد

كليد MENU را يكبار در صفحه ارتفاع سنج فشار دهيد

صفحه MENU باز ميگردد كه شامل اجزا ذيل است :

PLOT OVER TIME نمايش بارگراف تغيير ارتفاع بر اساس زمان (در خال حاضر نمايش بر مبناي فاصله نمايش داده ميشود)

براي نمايش پلات بر مبناي زمان كليد ENTER را روي عبارت فوق فشار دهيد

VIEW PRESSURE PLOT  نمايش گراف تغييرات فشار

براي نمايش پلات بر مبناي فشار كليد ENTER را روي عبارت فوق فشار دهيد

ZOOM RANGES تغييررزولوشن نمايش بارگراف ،براي تغيير در مقياس ، كليد ENTER را روي گزينه فوق فشار دهيد. حال با ستفاده از كليدهاي جهت نماي بالا و پائين مقادير مرد نياز را وارد نمائيد.

        ·           CHANGE DATA FILEDS تغييرات و جابجايي در اطلاعات صفحه

براي تغيير پارامترهاي نمايشي در صفحه ارتفاع سنج ، كليد ENTER را روي عبارت فوق فشار دهيد

كليد ENTER  را روي نوار زرد رنگ فشار دهيد تا فهرست اطلاعات به شما نشان داده شود

حال با استفاده از كليدهاي جهت نماي بالا و پائين گزينه مورد نظر را انتخاب و براي تائيد كليد ENTER را فشار دهيد.

RESET پاك نمودن پارامترهاي ارتفاعي – عبارت Reset را انتخاب نمائيد

صفحه جديددي باز ميگردد كه كليه پارامترها ي ذيل را همراه با يك مريع توخالي در سمت چپ آن به شما نشان داده ميشود

·                       RESET TRIP DATA

·                       RESET ODOMETER

·                       RESET MAX SPEED

·                       RESET ELEVATION DATA

·                       RESET MAX ELEVATION

·                       RESET TRACK LOG

·                       DELETE SAVES TRAKS           پاك نمودن كليه نقاط برداشت شده اتوماتيك

·                       DELETE ALL WAIPOINT   پاك نمودن كليه نقاط ذخيره شده      

·                       DELETE ALL ROUTES پاك نمودن كليه مسيرهاي ذخيره شده          

توسط كليدهاي جهت نماي بالا و پائين روي پارامترها رفته و بدينوسيله نوار زرد رنگ را به انجا منتقل نمائيد و كليد Enter را جهت انتخاب فشار دهيد، بدينوسيله يك علامت در داخل مربع توخالي حك ميشود ، اين بدين معني است كه اين اطلاعات جهت پاك كردن انتخاب گرديده است.بدين ترتيب بقيه مراحل را براي پاك كردن بقيه اطلاعات تكرار نمائيد

در صورتيكه بخواهيد تمام اطلاعات موجود در دستگاه را پاك نمائيد ، در پائين صفحه ، عبارت Select ALL به معناي انتخاب همه عناصر را انتخاب نمائيد . براي اين كار توسط كليد هاي جهت نماي بالا و پائين روي گزينه Select ALL رفته و كليد Enter را فشار دهيد . بدينوسيله در داخل تمام مربع هاي خالي سمت چپ عناصر علامت خورده و آماده پاك نمودن ميگردد.

براي پاك نمودن كافي است گزينه Apply به معني موافقت را انتخاب نمائيد.

از شما سئوال ميشود The Data You Have Selected Will Be Permanantly Deleted  يعني تمام اطلاعات انتخاب شده شما بطور كلي پاك خواهد گرديد

گزينه OK جهت تائيد ،  گزينه CANCEL جهت ابطال عمليات RESET ، عبارت Unselect ALL عمليات بالا را بي اثر مينمايد . يعني تمام علامتها را از داخل مربع ها پاك مينمايد، براي خروج از اين صفحه كليد QUIT را فشار دهيد

        ·           CALIBRATE ALTIMETER  كاليبره نمودن ارتفاع سنج

كاليبراسيون Altimeter يا ارتفاع سنج : براي تنظيم فوق با استفاده از كليدهاي جهت نما بالا و پائين نوار زرد رنگ را  زير عبارت CALIBRATE برده و براي شروع كليد ENTER  را فشار دهيد .  بدين ترتيب وارد صفحه CALIBRATE ALTIMETER ميگرديد.

از شما سئوال ميشود DO YOU KNOW THE CORRECT ELEVATION?  يعني آيا ارتفاع دقيق نقطه را ميدانيد؟ در صورتي كه ارتفاع نقطه را ميدانيد روي عبارت YES  به معني بله كليد  ENTER  را فشار داده  سپس مقدار عددي ارتفاع را توسط جدول عددي باز شده توسط كليد هاي جهت نما وارد نموده و در پايان  جهت تائيد و خاتمه كليد ENTER را روي گزينه OK فشار دهيد .

در صورتيكه ارتفاع را نميدانيد گزينه NO را انتخاب نمائيد تا وارد صفحه بعدي كاليبراسيون گرديد.

از شما سئوال ميگردد DO YOU KNOW THE CORRECT PRESSURE?  يعني آيا ميزان فشار منطقه را ميدانيد؟ در صورتي كه فشار نقطه را ميدانيد روي عبارت YES به معني بله كليد  ENTER  را فشار داده  سپس مقدار عددي فشار را توسط جدول عددي باز شده توسط كليد هاي جهت نما وارد نموده و در پايان  جهت تائيد و خاتمه كليد ENTER را روي گزينه OK فشار دهيد .

در صورتيكه فشار را نميدانيد گزينه NO را انتخاب نمائيد تا وارد صفحه بعدي كاليبراسيون گرديد.

به اين ترتيب دستگاه عمليات كاليبراسيون را متوقف كرده و از شما ميخواهد كليد ENTER را فشار دهيد.

لازم به توضيح است كه اگر ارتفاع و فشار نقطه مورد نظر را نميدانيد ، نگران نباشيد چرا كه دستگاه بطور اتوماتيك ارتفاع را كاليبره مينمايد. بدين ترتيب تنظيمات مربوط به صفحه CALIBRATE پايان ميپذيرد .

RESTORE DEFAULTS  برگشتن به حالت تنظيمات استانداد اوليه

        ·           چگونه نقاط  WAYPOINTرا در مواقع مورد نياز ذخيره نمائيم:

الف – روش سريع با سيستم شماره گذاري توسط دستگاه از 001 تا 1000

در محوطه باز قرار بگيريد تا بيش از 4 ماهواره را دريافت نمائيد

كليدMARK را فشار داده  تا صفحه جديد MARK WAYOINT نمايش داده شود

كليد ENETER  را يك بار كوتاه فشار دهيد

بدينوسيله نقطه مورد نظر ذخيره ميگردد

        ·           ب) روش سفارشي ذخيره سازي با نام گذاري دلخواه روي نقطه :

در محوطه باز قرار بگيريد تا بيش از 4 ماهواره را دريافت نمائيد

كليدMARK را فشار داده  تا صفحه جديد MARK WAYOINT نمايش داده شود

با استفاده از كليد جهت نما به سمت بالا روي علامت پرچم- نشانه  رفته و كليد ENTER را فشار دهيد

از فهرست نشانه هاي موجود يكي را به دلخواه انتخاب نمائيد،بدينوسيله نشانه مورد نظر انتخاب ميگردد

حالا نوبت انتخاب و وارد نمودن نام دلخواه است ،توسط كليد جهت نما روي شماره نقطه رفته و كليد ENTER را فشار دهيد

جدولي باز ميگردد كه تمام حروف الفبايي و اعداد در آن قرار دارد،نام مورد نطر را حرف به حرف انتخاب نمائيد

براي تائيد و خروج از جدول گزينه OK را از جدول انتخاب نمائيد.

بدين ترتيب نام دلخواه انتخاب گرديده است

بقيه پارامترها را در صورت نياز به همين شكل تكميل نمائيد

توسط كليدهاي جهت نما روي گزينه OK در پائين صفحه برويد

كليد ENETER  را يك بار كوتاه فشار دهيد

بدينوسيله نقطه مورد نظر با نام دلخواه شما ذخيره ميگردد

        ·           عمليات ناوبري و يا پيدا كردن نقاط :

براي شروع عمليات ناوبري – پيدا نمودن نقاط ، در محوطه باز قرار بگيريد.

كليد Find را فشار دهيد ،صفحه جديدد Find باز ميگردد،در صفحه FIND گزينه WAYPOINTS به معني نقاط ذخيره شده توسط كاربر را انتخاب نمائيد،فهرست نقاط بر اساس حروف الفبا و ترتيب شماره به شما نشان داده ميشود

توسط كليد هاي جهت نما روي نقطه مورد نظر رفته و جهت انتخاب كليد ENTER را فشار دهيد،عمليات ناوبري آغاز ميگردد

در صفحه نقشه MAP يك خط از نقطه كنوني تا نقطه مورد نظر رسم ميگردد،در صفحه قطب نما جهت مورد نظر به شما نشان داده ميشود

در صفحه قطب نما دستگاه را در حالت كاملا تراز قرار دهيد،حال جهت فلش دستگاه به سمت نقطه مورد نظر شما نشانه روي شده است

جهت فلش را با علامت سفيد رنگ روي بدنه GPS را هم جهت نمائيد و به سمت فلش حركت نمائيد

پس از نزديكي به نقطه دستگاه عبارت ARRIVE به معناي رسيدن را همراه با آلارم به شما نمايش مي دهد .

براي پايان عمليات ناوبري  ، كليد Menu را در صفحه Compass فشار دهيد ،عبارت STOP NAVIGATION را انتخاب نمائيد

بدينوسيله عمليات ناوبري پايان ميپذيرد

براي پيدا كردن شهرهاي دنيا بر اساس فاصله آنها تا محل استقرار شما بجاي انتخاب گزينه WAYPOINT كه در ابتدا عمليات ناوبري به آن اشاره شد گزينه CITIES به معناي شهرهاي دنيا را انتخاب نمائيد و بقيه عمليات يكسان ميباشد.

        ·           برداشت اتوماتيك نقاط TRACKS

TRACKS به معني برداشت اتوماتيك نقاط در محدوده زماني و يا مكاني از پيش تعيين شده توسط كاربر ميباشد.از اين امكان جهت برداشت كروكي مسير با جزئيات بالا ميتوان استفاده نمود.

براي استفاده از TRACKS ميتوان فواصل زماني و يا مكاني را بطور دلخواه  تنظيم نمود در غير اينصورت دستگاه در فواصل زماني 3 ثانيه هنگامي كه در حال حركت باشيد نقاط را ثبت مينمايد.به ياد داشته باشيد دستگاه از اين تنظيم جهت رسم پروفيل ارتفاع نيز استفاده مينمايد.براي ايجاد تغييرات و SETUP به روش ذيل عمل نمائيد:

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه اصلي يا MAIN MENU  گرديد

عبارت TRACKS را انتخاب نمائيد، در صفحه TRACKS گزينه SETUP را انتخاب نمائيد،صفحه جديدي باز ميگردد

منوي زير عبارت RECORD METHOD به معناي روش ذخيره را انتخاب نمائيد ، در حالت استاندارد روي AUTO قرار دارد براي تغيير روي گزينه مذكور ENTER نمائيد، حالت DISTANCE  براي برداشت در فواصل مكاني و گزينه TIME جهت برداشت در فواصل زماني  بكار ميروند،حالت TIME را انتخاب نمائيد،حال در صفحه SETUP TRACKS  منوي زير گزينه INTERVAL جهت معرفي زمان مورد دلخواه را توسط فشار كليد ENTER انتخاب نمائيد،مقادير زماني مورد نياز را با استفاده از جدول باز شده و كليدهاي جهت نما وارد نموده و در پايان در همين جدول كليد OK را جهت تائيد فشار دهيد،در صورت نياز ميتوان رنگ مورد دلخواه جهت نمايش TRACKS در صفحه نقشه را نيز در قسمت COLOR انتخاب نمائيد،دستگاه قابليت ذخيره000/10 نقطه TRACKS را دارد ،جهت بازنويسي نقاط پس از پر شدن حافظه روي گزينه WARP WHEN FULL كليد ENTER را فشار دهيد تا در مربع كناري جهت تائيد علامت بگذاريد در غير اينصورت كليد ENTER را مجدد فشار دهيد تا علامت برداشته شود و دستگاه پس از پر شدن حافظه به شما اطلاع دهد.

        ·           پاك كردن TRACKS:

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه اصلي يا MAIN MENU  گرديد، عبارت TRACKS را انتخاب نمائيد،در صفحه TRACKS روي گزينه CLEAR كليد ENTER را فشار دهيد،از شما سوال ميشود آيا مطمئن هستيد ،كليد ENTER  را به معناي تاييد فشار دهيد

        ·           ذخيره كردن  TRACKS:

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه اصلي يا MAIN MENU گرديد ، عبارت TRACKS را انتخاب نمائيد ،در صفحه TRACKS روي گزينه SAVE كليد ENTER را فشار دهيد،از شما سوال ميشود آيا مطمئن هستيد ،كليد ENTER  را به معناي تاييد  فشار دهيد

در صفحه جديدد باز شده كليد ENTER را روي گزينه OK فشاردهيد

        ·           برگشتي روي مسير طي شده BACK TRAC

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه اصلي يا MAIN MENU گرديد

عبارت TRACKS را انتخاب نمائيد،  در صفحه TRACKS روي گزينه TRACBACK كليد ENTER را فشار دهيد

در صفحه جديدد باز شده مسير را دنيال نمائيد

        ·           طريقه محاسبه مساحت و يا AREA CALCULATOR

  v   توجه ضروري : براي افزايش دقت عملياتي محاسبه مساحت لازم است قبل از شروع به كار قسمت tracks را روي تنظيم time با ظرفيت زماني time interval  ‌  يك تا 3 ثانيه قرار دهيد . ( ‌به تنظيمات قسمت tracks مراجعه شود . صفحه 9 )

يكي از قابليتهاي مهم دستگاه قابليت محاسبه حدودي مساحت ميباشد . براي محاسبه مساحت دو روش پيشنهاد مي گردد :

 1.  روش مستقيم : ابتدا از Main Menu وارد Page Sequence مي شويم و در قسمت Add Page‌ گزينه Area Calculation‌ را انتخاب مي كينم به اين ترتيب يك صفحه با نام  Area Calculation اضافه مي شود كه براي محاسبه مساحت استفاده مي گردد .

(لازم به توضيح است كه اين روش به هنگام تحويل توسط شركت بردارمبنا انجام شده است .)

 براي محاسبه مساحت فقط كافي وارد اين صفحه شده و دكمه start‌ را بزنيد و به هنگام توقف دكمه stop را بزنيد .

 2.  روش غير مستقيم : توسط فشار چند ثانيه اي روي كليد وارد صفحه  اصلي يا MAIN MENU  گرديد

عبارت TRACKS را انتخاب نمائيد،  در صفحه TRACKS كليد MENU را يكبار فشار دهيد، صفحه جديدي باز ميگردد

در صفحه جديد عبارت AREA CALCULATION را توسط فشار كليد ENTER انتخاب نمائيد، دستگاه به صفحه نقشه منتقل ميگردد

در صفحه نقشه عبارت START  را توسط فشار كليد ENTER فعال نمائيد، براي اين منظور دستگاه بايد حداقل 4 ماهواره را دريافت كرده باشد .حال ميتوانيد حركت نموده و از نقطه شروع حركت نموده و در پايان بعد از بستن POLIGON يا برگشت به نقطه شروع (نقطه پايان) كليد ENTER  را روي عبارت STOP  دهيد .،حال ميزان مساحت و همچنين كروكي مسير حركت به شما نشان داده ميشود كه براي تغيير در مقياس نقشه از كليد ZOOM IN , ZOOM OUT استفاده نمائيد.

        ·           ساعت زنگدار:

يكي از امكانات جالب دستگاه امكان استفاده از دستگاه بعنوان يك ساعت زنگدار ميباشد. جهت استفاده و تنظيم به روش ذيل عمل نمائيد:

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاE  صفحه اصلي يا MAIN MENU  گرديد،گزينه ALARM CLOCK با علامت يك ساعت را توسط فشار كليد ENTER انتخاب نمائيددر صفحه ساعت زير گزينه ALARM TIME   به معني وقتي را كه ميخواهيد دستگاه زنگ بزند را توسط كليد ENTER فعال سازيد،در جدول باز شده ساعت مورد نظر جهت زنگ زدن را انتخاب نموده و براي تايئد و خروج از جدول روي گزينه OK كليد ENTER را فشار دهيد، در زير منوي ALARM MODE 2 گزينه وجود دارد :

گزينه ON را جهت فعال سازي ساعت زنگدارد ، گزينه OFF را جهت خاموش نمودن ساعت زنگدار انتخاب نمائيد

در پايان نوع زنگ و ملودي دلخواه را توسط منوي ALARM BEEP انتخاب نمائيد براي ابن كار كليد ENTER را زير گزينه مذكور فشار داده و از جدول باز شده توسط كليدهاي جهت نماي بالا و پائين ، زنگ مورد نظر را توسط فشار كليد ENTER تاييد نمائيد.

براي خروج كليد QUIT را فشار دهيد .

        ·           ماشين حساب :

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه  اصلي يا MAIN MENU گرديد،توسط كليدهاي جهت نما روي گزينه CALCULATOR با علامت يك ماشين حساب برويد. گزينه CALCULATOR با علامت يك ماشين حساب را توسط فشار كليد ENTER انتخاب نمائيد

براي تبديل ماشين حساب به ماشين حساب مهندسي به روش ذيل عمل نمائيد : كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه  اصلي يا MAIN MENU گرديد،توسط كليدهاي جهت نما روي گزينه CALCULATOR با علامت يك  ماشين حساب برويد

گزينه CALCULATOR با علامت يك ماشين حساب را توسط فشار كليد ENTER انتخاب نمائيد، كليد MENUE را فشار دهيد

از صفحه MENU گزينه SCIENTIFIC را انتخاب نمائيد، براي خروج كليد QUIT را فشار دهيد

براي تبديل ماشين حساب از مهندسي به استاندارد و يا تغيير راديان به درجه عملبات فوق را تكرار نمائيد

كرنوگراف STOP WATCH :

كليد MENUE  را 2 بار فشار دهيد تاوارد صفحه اصلي يا MAIN MENU  گرديد ،توسط كليدهاي جهت نما روي گزينه STOP WATCH با علامت يك ساعت كرنوگراف برويد، ،كليد ENTER را فشار دهيد تا وارد صفحه گرديد،جهت شروع كليد ENTER  را روي گزينه START فشار دهيد،جهت پايان كليد ENETR را روي كزينه STOP فشار دهيد،جهت صفر نمودن كليد يا RESET  را فشار دهيد

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:24  توسط آمنه روانبخش  |